Skip to main content

ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار

مقدمه

با سلام خدمت همراهان گرامی

حادثه به معنی رویداد و یا اتفاق است که بدون اراده و دخالت فرد اتفاق می افتد. (فرهنگ فارسی معین) همچنین در معنای عام حادثه به اموری اطلاق میگردد که پس از بروز منجر به ورود خسارت یا آسیب می شود. تفاوتی نمیکند که خسارت وارده مالی یا از نوع خسارات وارده به جان یا خسارت معنوی مانند صدمه به حیثیت فردی باشد.

حوادث ناشی از کار چیست ؟

حوادثی است که درحین انجام وظیفه وبه سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد براساس این

تعریف حوادثی که به یکی از صورتها یا علل زیر رخ دهد ناشی از کار محسوب می شود.

۱- دراوقاتی که بیمه شده درکارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها ومحوطه آن مشغول به

کارباشددراوقاتی که به صورت مامور درخارج از کارگاه انجام وظیفه می کند.

۲- دراوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی وتوانبخشی درحین اقدام برای

نجات سایر بیمه شدگان ومساعدت به آنان

مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامی : مطالعه مقاله نحوه شکایت کارگر از کارفرما

  

۲-از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار چیست ؟

مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و

به سبب آن برای  بیمه شده اتفاق می افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه

شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور

کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار  انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا

بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت  و برگشت بیمه شده از منزل به

کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت  و برگشت به

کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و 

مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

۳- خطر در گستره علم ایمنی به چه معنا است؟

خطر در گستره علم ایمنی شرایطی است که پتانسیل صدمه به افراد ، خسارت به تجهیزات و

ساختمانها و از میان بردن مواد را داشته و یا آنکه موجب کاهش قدرت و کارائی یک عملکرد شود.

۴- تعریف ایمنی چیست ؟

ایمنی عبارتست از فرار از موقعیتهائی که می تواند باعث مرگ ، جراحت ، بیماری های شغلی ،

صدمه و یا خسارت به اموال و تجهیزات گردد. به عبارت دیگر شرایطی است که منابع انسانی را از

عوامل مضری که می تواند سلامتی آن را به خطر اندازد مصون می دارد .

۵- ضریب تکرار حادثه را توضیح دهید ؟

ضریب تکرار حادثه (frequency rate) عبارتست تعداد آسیبهای ناتوان کننده(منجر به زمان از دست

رفته کاری)در یک تعداد معین ساعات کاری کارگران در یک سال.

۶- ضریب شدت حادثه را توضیح دهید؟

ضریب شدت حادثه  (severity rate) عبارتست از تعداد روزهای کاری از دست رفته در اثر بروز حادثه

در تعداد معین ساعات کاری کارگران در یک سال.

در تعداد معین ساعات کاری کارگران در یک سال.

۷- مسئولیت کیفری بروز حادثه بر عهده کیست؟

مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی

قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است. حسب ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و

ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این

قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه

ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این

قانون مسئول است .

 ۸- مراحل تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار را بیان نمائید؟

اولین مرحه در تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار جمع آوری داده های مربوط به حوادث و تشکیل

بانک اطلاعاتی با استفاده از نرم افزار های تخصصی آماری می باشد مراحل بعد به ترتیب بررسی و

توصیف متغیر ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی ، بررسی عوامل موثر بر آسیب های ناشی

از کار با استفاده از آزمونهای آماری ، تعیین ضرایب و ارائه راهکارهای لازم در خصوص کاهش حوادث

ناشی از کار با توجه به عوامل بررسی شده است.

 ۹- نحوه درخواست بررسی حوادث ناشی از کار چگونه می باشد؟

۱-مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکوائیه یا دادخواست

۲-بررسی شکوائیه حادثه دیده یا اولیای دم توسط مقام محترم قضایی و انتظامی.

۳-مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کلانتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات کار و امور

اجتماعی و پزشکی قانونی

۴-مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان و

ارائه نامه کلانتری جهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود به منظور تهیه

گزارش حادثه توسط بازرس کار

۵- تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کلانتری،

به منظور ارجاع به مرجع قضایی برای ابلاغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده وصدور رای.

۱۰- در صورت وقوع حادثه شغلی در کارگاه وظیفه کارفرما چیست ؟

الف) به استناد ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف

است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد.

ب) به استناد تبصره ماده ۹۵ قانون کار کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ قانون کار

موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی

اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل

برسانند همچنین به استناد ماده ۹ آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و ماده ۶۵

قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به

شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام نماید.

۱۱- از لحاظ قانون تأمین اجتماعی کارگری که در حین کار دچار حادثه شغلی گردیده از چه خدمات درمانی می تواند استفاده نماید؟

حسب ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان و افراد خانواده آن ها از زمانی که مشمول

مقررات می گردند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می توانند از خدمات

پزشکی استفاده نمایند خدمات پزشکی که به عهده صندوق تامین اجتماعی است شامل کلیه

اقدامات درمانی سرپایی ، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می

باشد.

۱۲-  بیمه مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار چیست؟

بیمه مسئولیت، بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود که هر گاه بیمه گذار در عقد

معین به سبب تخلفی از تعهد خود ملزم به پرداخت خسارتی به نفع متعهد (زیان دیده) آن عقد گردد

بیمه گر آن خسارت را بپردازد . در خصوص بیمه مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار عبارت است از

مسئولیتی که کارفرما در صورت مقصر بودن خودش از یکی از شرکت های بیمه خریداری می نماید

یا به عبارت دیگر مسئولیت خود را در مقابل کارگران به شرکت بیمه واگذار می نماید.

۱۳ – آیا بررسی حوادث ناشی از کار توسط بازرسان کار مستلزم پرداخت هزینه می باشد؟

 بررسی حادثه ناشی از کار که از طریق ادارات کار و امور اجتماعی توسط بازرسان کار بعنوان

ضابطین مراجع قضایی انجام می شود رایگان بوده و تنها در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوی

به نظر بازرس کار، بررسی حادثه با نظر مقام قضایی مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است

۱۴ – گزارش بازرسان کار در تهیه حوادث ناشی از کار در حکم چیست؟

گزارش بازرسان کار در بررسی حوادث ناشی از کار به عنوان گزارش ضابطین قضایی می باشد.

۱۵ – چنانچه افراد کمتر از ۱۵ سال در کارگاه ه دچار حادثه شوند مسئولیت قانونی بعهده چه کسی می باشد؟

مطابق ماده ۷۹ قانون کار به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و چنانچه حادثه ای

رخ دهد بموجب تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی وارد کننده خسارت مسئول است.

۱۶- آیا مسئول ایمنی کارگاه هنگام وقوع حادثه می بایست گزارش تهیه نماید ؟

مطابق مفاد ماده ۹۳ قانون کار مهم ترین وظیفه مسئول ایمنی راهنمایی برای کاربرد فنون موثر

برای پیشگیری از وقوع حادثه یا وقوع مجدد حادثه در کارگاه می باشد لیکن اعلام گزارش حادثه در

زمره وظایف کارفرما یا نماینده قانونی وی می باشد که این راهکار بعنوان یکی از روشهای پیشگیری

از بروز حوادث مشابه محسوب می گردد.

۱۷- تعیین میزان دیه در حوادث ناشی از کار بر عهده کیست؟

با توجه به دستور قاضی پرونده تعیین عرش دیه درحوادث ناشی از کار توسط پزشکی قانونی

مشخص و اصدار رأی بر عهده مقام محترم قضایی است.

۱۸- چرا بازرس کار هنگام تهیه گزارش حادثه تقاضای گزارش پزشکی قانونی را می نماید؟

مطابق ماده ۱۳ آئین نامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده ۹۹قانون کار در هنگام بررسی

حوادث منجر به فوت و نقص عضو و آسیب دیدگی بازرسان کار موظفند برای مستدل بودن گزارش

حادثه نظریه پزشکی قانونی را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

۱۹- آیا بیماری ناشی از کار توسط بازرس کار بررسی می شود ؟

خیر مطابق تبصره ماده ۹۲ و تبصره ماده ۹۶ قانون کار تشخیص بیماری های ناشی از کار به عهده

شورای پزشکی می باشد .

۲۰ – به چه مواردی بیماری ناشی از کار اطلاق می شود و مرجع رسیدگی به آن کجاست ؟

مطابق ماده ۷قانون تامین اجتماعی بیماری ، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام

خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا اینکه موجب

هر دو در آن واحد می گردد . لذا عوارضی که به مرور زمان به تاثیر از آلاینده های محیط کار در فرد

ایجاد می شود. مرجع رسیدگی به آن کمیسیون های پزشکی یا  شورای پزشکی می باشد.

۲۱ – سوابق کاری و مهارت کارگر چه تاثیری در تعیین میزان قصور کارگر در حوادث ناشی از کار دارد ؟

کارگران در شغلی که دارای سابقه کار کافی باشند مهارت و تبحر پیدا می کنند و در نتیجه این عامل

می تواند در تعیین میزان درصد قصور موثر باشد .

۲۲- آیا بررسی حوادث ترافیکی به عهده بازرس کار است ؟

خیر ، بر عهده کارشناسان راهنمایی و رانندگی است .مگر اینکه وقوع حادثه در محل کار گاه بوده و

حسب دستور مقام محترم قضایی بصورت تلفیقی مورد بررسی قرار گیرد.

۲۳-آیا حوادث ناشی از کار مشمول مرور زمان می باشد؟

با توجه به کیفری بودن نتیجه حوادث ناشی از کار،این موضوع مشمول مرور زمان نمی شود.

۲۴ –  برای ارسال گزارش حادثه به تامین اجتماعی چند روز مهلت وجود دارد ؟

حسب ماده ۹ آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی کارفرما

باید هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل

اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه گزارش حادثه اقدام نماید .

۲۵ – در صورت رضایت محضری کارگر حادثه دیده به کارفرما آیا می توان اقامه دعوی نمود ؟

در صورتی که کلیه خسارتهای فرد حادثه دیده پرداخت شده باشد شکایت مسموع نخواهد بود ولیکن

در صورت احراز خیار غبن،کارگر می تواند اقامه دعوی کند.

۲۶- آیا کارفرمایان اجباری به پرداخت هزینه های درمان کارگران حادثه دیده دارند ؟

به استناد ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است

اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه

روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل

هزینه ای شده باشد صندوق  تامین اجتماعی هزینه های مربوط را عهده دار خواهد بود.

 ۲۷- در صورت ورود افراد متفرقه به کارگاه بدون اجازه کارفرما و بروز حادثه مقصر کیست ؟

مطابق ماده ۱۰ آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی، کارگاه ساختمان باید به طور مطمئن و

ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخل آن جلوگیری به عمل آید . همچنین نصب

تابلوها و علائم هشداردهنده که در شب و روز قابل رویت باشد در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری

است . در صورت وقوع چنین اتفاقی کارفرما نیز مقصر خواهد بود و بصورت کلی کارفرما در محدوده

کارگاه دارای مسولیت قانونی می باشد.

۲۸ – آیا بعد از بازنشستگی می توان در خصوص حوادث ناشی از کار پیش آمده در زمان اشتغال از کارفرمایان اقامه دعوی نمود ؟

بلی، بر اساس استفساریه شورای نگهبان امور مالی مشمول مرور زمان نمی شود و بنابراین در هر

زمان می توان اقامه دعوی نمود .

۲۹ – در صورتی که کارفرما وسایل ایمنی را در اختیار کارگر قرار دهد و بر اثر عدم استفاده از وسایل ایمنی حادثه ای در کارگاه رخ دهد، مقصر کیست؟

به موجب تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون

برای حفاظت فنی و بهداشت کارگر باوجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده

ننماید و همین عامل از علل بروز حادثه باشد کارفرما در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

۳۰- تعیین تقصیر حادثه به عهده کیست؟

تعیین تقصیر حادثه به عهده مقام محترم قضایی است ولی در صورت صدور دستور مقام محترم

قضایی مبنی بر تعیین تقصیر ، بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری می توانند نظر

مشورتی در این رابطه به مقام قضایی ارائه نمایند .

۳۱- کارفرمایان چه مسائل ایمنی را باید رعایت کنند تا در زمان وقوع حادثه مقصر شناخته نشوند؟

کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای

عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات

لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در

خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و

نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط به کارگاه می

باشند، چنانچه موارد فوق توسط کارفرمایان به نحو مثبت و مطلوبی انجام گردد در صورت وقوع

حادثه مقصر نخواهند بود.

۳۲-در صورتی که در کارگاه برای کارگری حادثه اتفاق بیافتد و کارفرما مقصر باشد علاوه بر دیه چه جریمه هایی باید پرداخت کند؟

۱-پرداخت خسارت به صندوق تأمین اجتماعی جهت برقراری مستمری و یا غرامت نقص عضو مستند

به ماده  ۶۶ قانون تامین اجتماعی

۲- مجازات های مقرر در فصل یازدهم قانون کار از جمله مواد ۱۷۱ و ۱۷۶قانون کار

۳-  جرائم موضوع جنبه عمومی جرم

۳۳- کارفرمای شرکتی هستم در کارگاهم حادثه ناشی از کاری رخ داد و بنده مقصر شدم و تمام دیه وی را پرداخت کردم اما قاضی پرونده هنوز پرونده را مختومه نکرده است دلایل آن چیست ؟

به استناد ماده ۱۷۱ قانون کار در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد

که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های

مندرج در قانون کار ، نسبت به این موارد طبق قانون رسیدگی نماید .

۳۴- چنانچه کارگری در کارگاهی دچار کاهش توانایی به علل حادثه یا بیماری شده باشد و طبق نظریه کمیسیون پزشکی می بایست به نامبرده کار سبک
ارجاع گردد ولی در کارگاه کار سبک وجود نداشته باشد، در این خصوص تکلیف قانونی چیست؟

باستنادماده ۳۲ ق.ک اگرخاتمه قرار داد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار

کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای

اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر ) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ،

معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

۳۵- چنانچه در کارگاهی هیچ گونه کار سنگینی وجود نداشته باشد ولی کارگری اظهار درد شدید در ناحیه کمر نماید ارزیابی وضعیت وی چگونه انجام می پذیرد؟

وفق مقررات قانونی تشخیص موضوع به عهده کمیسیون پزشکی می باشد.

۳۶- در حین رفتن به منزل با سرویس کارگاه دچار حادثه شده ام آیا حادثه من ناشی از کار محسوب می گردد ؟

بلی،بر اساس ماده چهارقانون کار و ماده شصت قانون تامین اجتماعی حادثه مزبور مشمول قانون

کار است .

۳۷- در صورتی که در ماموریت اداری حادثه ای رخ دهد کارگر از چه حمایتهای قانونی  برخوردار است ؟

مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی چنانچه کارگر به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه

عهده دار انجام ماموریتی باشد و حادثه ای برای ایشان اتفاق بیافتد ، حادثه ناشی از کار محسوب

می شود و کارگر می تواند از تمامی مزایای مندرج در قانون کار وتامین اجتماعی بهره مند گردد .

۳۸- آیا چنانچه اتباع بیگانه فاقد روادید کار دچار حادثه  منجر به فوت یا نقص عضو کلی شوند به آنها مستمری تعلق می گیرد ؟

مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول کار شوند مگر آنکه اولاً دارای

روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار

دریافت دارند . لذا اتباع بیگانه فاقد روادید کار و پروانه کار از شمول قانون کار خارج و مزایای مربوط به

تامین اجتماعی به آن ها تعلق نمی گیرد .

۳۹- آیا کارگری که بنا به دستور کارفرما جهت انجام امور اداری با وسیله نقلیه تصادف نماید آیا حادثه فوق جزء حوادث ناشی از کار بوده یا حوادث ترافیکی ؟ به چه دلیل ؟

بر اساس مفاد ماده ۶۰ قانون کار اصل حادثه، ناشی از کار و نوع حادثه ترافیکی تلقی می گردد.و کارشناسان مربوطه باید اعلام نظز نماین

۴۰- برای استفاده از شرایط از کار افتادگی باید به کدام سازمان یا اداره مراجعه کرد  ؟

مطابق ماده۷۰ قانون تامین اجتماعی می تواند جهت استفاده از شرایط و مزایای از کار افتادگی به

صندوق تامین اجتماعی مراجعه نماید .

۴۱- آیا کارگری که قبلاً از بیمه حوادث کارگاه استفاده نموده است می تواند برای اخذ دی از طریق مراجع قضایی اقدام نماید ؟

به استناد ماده ۲۹۵ قانون مجازات های اسلامی می تواند برای اخذ دیه از طریق مراجع قضایی

اقدام نماید و ملاک رای مراجع قضایی است.

۴۲- چند سال پیش در کارگاهی دچار حادثه ناشی از کار شدم و طبق وعده و وعیدهای کارفرما، از ایشان شکایت نکردم اما در حال حاضر قصد شکایت دارم
تکلیف من چیست ؟

به استناد استفساریه شورای نگهبان و ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری،بررسی حوادث ناشی

از کار مشمول مرور زمان نخواهد شد و می تواند اقامه دعوی نماید و حسب دستورات و نظر مقام

محترم قضایی از طریق مراجع ذیصلاح و مرتبط مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ایمنی در کار

یکی از مهمترین اقداماتی که کارفرمایان باید در محیط کار اجرا نمایند تامین ایمنی کارگاه است.

ایمنی یعنی فراهم کردن شرایطی که در آن صدمه و جراحت و بیماریهای شغلی،به حداقل برسند.

تکلیف کارفرما پس از وقوع حادثه

گزارش حادثه را ظرف ۳ روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تامین اجتماعی

اطلاع دهد. (ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی)

لازم به ذکر است که مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار بر عهده کارفرما (یا

مسئولین کارگاه) است.

در مواقعی که بر اثر عدم رعایت مقررات قانونی توسط کارفرما و مسئول کارگاه حادثه ای رخ دهد

این اشخاص از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهند بود.

مهمترین مسئولیت کارفرما در رابطه با کارگران تامین امنیت و بهداشت کارگاه می باشد.

کارگران و کارفرمایان باید توجه داشته باشند که بارعایت برخی از اقدامات بر اساس اصول و قوانین

حاکم بر کار می توانند تا حدود زیادی از وقوع حوادث ناشی از کار جلوگیری کند.

توصیه ما این است که قبل از هر اقدامی حتماً با یک مشاور متخصص درحقوق کار از حقوق کار و

کارگر به کارفرما آگاهی کامل دارد مشورت کنید.

آیا مسئولیت کارفرما نسبت به حوادث کار مطلق است و به عبارتی آیا در هر شرایطی کارفرما مسئول حوادث است؟

خیر مسئولیت کارفرما مطلق نیست.مگر در صورت احراز موارد زیر:

  • در صورت به کارگیری نیروی غیر متخصص که مهارت انجام کار را ندارند(تقصیر در استخدام)
  • در صورتی که کارفرما نظارت کافی بر کارگاه نداشته باشد و آموزشهای لازم را جهت کار با دستگاه ها و ابزار آلات به کارگران ارائه نکرده باشد.

لازم به ذکر است در مواردی که عدم تقصیر کارفرما ثابت شود و تمامی اقدامات قانونی لازم بعد از

وقوع حادثه از طرف کارفرما رعایت گردد و خود کارگر مقصر باشد بیمه تنها خسارت وارده را جبران

می کند ولی موضوع دیه و مجازات منتفی است.

در نتیجه دانستیم که در بعضی مواقع حوادث ناشی از کار بر اثر اقدام نادرست خود کارگر اتفاق

می‌افتد و کارفرما در وقوع آن هیچ تقصیر و نقشی ندارد.

در صورت وقوع اختلاف  کارفرما و کارگر می توانند به هیئت حل اختلاف کار مراجعه و شکایت خود را

مطرح کنند

برخی نکاتی که کارگران به منظور کاهش حوادث کار باید رعایت کنند:
  • رعایت اصول ایمنی ،عدم تردد و کار کردن در زیر بار معلق، عدم قبول کاری که در آن مهارت و

تخصص ندارند، گزارش وضعیت سلامت یا بیماری به کارفرما، استفاده از ابزارهای خاص ایمنی در

موقع کار در ارتفاع ،استفاده از کلاه و لباسهای ایمنی.

  • در صورت رعایت اصول و قواعد کار از جانب کارفرما و کارگر تا حد زیادی می توان از وقوع حوادث

کاری، آسیب، جراحت ،شکستگی، نقص عضو و در موارد شدیدتر از فوت کارگر جلوگیری کرد و از

طرح دعوا، شکایت ، محکومیت و پرداخت دیه و ارش جلوگیری نمود.

  • توصیه می‌کنیم کارفرمایان و کارگران قبل از هر اقدامی با مشاور متخصص در امور مربوط به کسب و

کار خود مشاوره داشته باشندو در ابتدای کار از حقوق تکالیف و قوانین حاکم بر کار مانند مسئولیت

کارفرمایان و کارگران آگاهی کامل کسب کنند.

  • حوادث ناشی از کار موجب رنج و مرارت برای کارگران و خانواده ی آن ها و باعث زیان های اقتصادی

برای کارفرمایان می گردد.هر چند که هر کارگر باید نهایت سعی و کوشش را در جهت پیشگیری از

حادثه به عمل آورد، اما مسئوولیت اصلی در این مورد بر عهده ی کارفرمایان می باشد.

  • حادثه خود به خود روی نمی دهد، بلکه معلول عواملی است می توان با اتخاذ تدابیری آن ها را به

حداقل رساند. لذا چاره ای کار در آن است که از شکلگیری عوامل و علل حوادث جلوگیری

نماییم.حوادث ناشی از کار یا ناشی از خطاهای انسانی ویا معلول اشکالات فنی و تکنیکی است.

اما عوامل انسانی رایج ترین آنهاست. مهمترین این عوامل عبارتند از: عدم برنامه ریزی صحیح، عدم

نظارت و سرپرستی ، فقدان ارتباطات، بی دقتی ، بی توجهی به دستورالعمل ها.

  • از جنبه ی عوامل فنی، حادثه را می توان معلول ماشین آلات و ابزار کار ناقص و غیر ایمن و یا

طراحی نامناسب کارگاه و محیط کار به حساب آورد. لذا مهمترین راه های حفاظت در برابر حوادث،

آموزش، تامین وسایل کار سالم و ایمن، برقراری روش ها و فرایند های ایمن کار، استفاده از وسایل

و ادوات ایمنی و وسایل حفاظت فردی از قبیل کلاه و کفش ایمنی، کمربند ایمنی و طناب نجات و یا

مهار، دستکش حفاظتی، انواع لباس های حفاظتی، عینک حفاظتی، ماسک و وسایل حفاظتی جهاز

تنفسی وغیره می باشد.

  • مهمترین حوادث رایج در کارگاه های ساختمانی و عمرانی عبارتند از:سقوط افراد از ارتفاع، سقوط

مواد و مصالح کار بر روی کارگران، ماندن کارگران در زیر آوار ناشی ز ریزش ناگهانی ساختمان در

دست تخریب ویا دیواره های گودبرداری، تماس با خطوط هوایی انتقال نیروی برقف برخورد با اشیاء

متحرک، صدمات کمر و ستون فقرات در اثر روش های غلط حمل و جابجا کردن دستی بار و مصالح،

صدمات ناشی از کاربرد ناصحیح ابزار کار ویا کار کردن با وسایل و ابزار کار ناقص و ناایمن، صدمات

ناشی از کاربرد غلط وسایل و تجهیزات بالابر از قبیل جرثقیل های برجی، جرثقیل های متحرک

کامیونی، وینچ ها و بالابرهای قرقره ای و غیره.

  • بررسی گزارش های آماری سالانه منتشره توسط اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه

اجتماعی نشان می دهد که حدود سی و پنج درصد حوادث ناشی از کار در کشور ما مربوط به

فعالیت های ساختمانی و عمرانی است که اغلب آنها منجر به فوت می باشد. درصد بالایی از این

حوادث معلول عدم آگاهی در زمینه های ایمنی است که این عدم آگاهی نیز خود ناشی از عدم

آموزش کافی و موثر بوده و می تواند بسادگی قابل پیشگری باشد.

سخن اخر

با تشکر از شما عزیزان که ما را تا پایان این مقاله همراهی کردید.کارشناسان ما به صورت تمتم وقت اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند. با آرزوی سلامتی روز افزون.موفق باشید.

ارسال نظر