Skip to main content

اشتغال

مقدمه

سلام خدمت همراهان گرامی.

مقاله که برای شما عزیزان آماده کردیم در رابطه با اشتغال و قوانین مربوط به آن است. همراه ما باشید تا در کنار هم بیشتر با این قوانین آشنا شویم.

مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامی:مطالعه مقاله قرارداد کار و شرایط انعقاد آن

ماده 119

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسائی زمینه هاي ایجاد کار و برنامه ریزي براي فرصتهاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزي درصورت نیاز به آموزش ویا معرفی به مراکز تولیدي، صنعتی، کشاورزي و خدماتی اقدام نمایند.

تبصره 1

مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ریزي و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود. و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاري با دفاتر مزبور میباشند.

تبصره 2

دولت موظف است تا درایجاد شرکتهاي تعاونی تولیدي، کشاورزي، صنعتی و توزیعی ، معلولین را از طریق اعطاي و امهاي قرض الحسنه درازمدت و آموزشهاي لازم وبرقراري تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده. و نسبت به رفع موانع معماري در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور می یابند اقدام نماید.

تبصره 3

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئین نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهیلات رفاهی موردنیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.

-3-5 اشتغال اتباع بیگانه
ماده 120

اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا داراي روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه هاي مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

تبصره 1

اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمیباشند

الف– اتباع بیگانه اي که منحصرا در خدمت ماموریتهاي دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه  ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه  ج – خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ماده 121

وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص براي اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارتکار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد

داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد  ب – تبعه بیگانه داراي اطلاعات و تخصص کافی براي اشتغال به کار موردنظر باشد  ج – از تخصص تبعه بیگانه براي آموزش و جایگزینی بعدي افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره 1

احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها ونحوه تشکیل جلسات هیات. به موجب آئین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد وزارتکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 122

وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به صدور، تمدید وتجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید

الف– تبعه بیگانه اي که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد  ب – تبعه بیگانه اي که داراي همسر ایرانی باشد  ج – مهاجرین کشورهاي بیگانه خصوصا کشورهاي اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه هاي کشور و امورخارجه.

ماده 123

وزارت امور اجتماعی میتواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادي نباشد. پس از تائید وزارت کار و امورخارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یاحق تجدید پروانه کار معاف نماید.

ماده 124

پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر براي مدت یکسال صادر یا تمدید و یا تجدید میشود.

ماده 125

در مواردي که به عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میشود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست میکند.

ماده 126

در مواردي که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوري تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند. وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام مینماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی براي تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره 1

مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

ماده 127

شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه موردنیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و باتوجه به نیروي کارشناس داخلی، پساز بررسی واعلام نظر وزارتکار و امور اجتماعی و سازمان امور اداري و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شوراي اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شوراي اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده 128

کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میشود. نظر وزارت کار و امور اجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

ماده 129

آئین نامه هاي اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاب اعضا، هیات فنی اشتغال، اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ارسال نظر