Skip to main content

بازرسی کار

مقدمه

سلام و وقت بخیر خدمت همراهان گرامی.

امروز قرار هست که درمورد موضوع بازرسی کار در خدمتتون باشیم. و قوانین مربوطه در این زمینه را برای شما همراهان گرامی آماده کرده ایم.همراه ما باشید.

ماده 96

به منظور اجراي صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل میشود :

الف– نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهاي سخت و زیان آور و خطرناك، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

ب – نظارت براجراي صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به حفاظت فنی

ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادي که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجراي مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل هاي مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت هاي تکنولوژي

ه – رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههاي مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماري این گونه موارد به منظور پیشگیري حوادث.

تبصره 1

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزي، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

تبصره 2

بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام میگیرد.

مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامی: مطالعه مقاله اشتغال

ماده 97

اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمی در بدو استخدام است.

تبصره 1

آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشتک ار با پیشنهاد مشترك وزارت کار و امور اجتماعی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و سازمان امور اداري و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوي تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آن ها را از هرنوع تعرض مصون بدارد

ماده 98

بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند. و نیز میتوانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آن ها رونوشت تحصیل نمایند.

تبصره 1

ورود بازرسان کار به کارگاه هاي خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده 99

بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادي که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در

انجام کار مورد استفاده قرار میگیرند، به اندازه اي که براي آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند وبه روساي مستقیم خود تسلیم نمایند.

تبصره 1

سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه اي خواهد بود. که با پیشنهاد شوراي عالی حفاظت فنی وبهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 100

کلیه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه اي، داراي کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد. و درصورت تقاضاي مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

ماده 101

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات شان در حکم گزارش ضابطین دادگستري خواهد بود.

تبصره 1

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار میتوانند، به عنوان مطلع وکارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

تبصره 2

بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار نمیتوانند در تصمیم گیري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائی که قبلا به عنوان بازرس در مورد آن ها اظهار نظر کرده اند، شرکت کنند.

ماده 102

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند. که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقرباي سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.

ماده 103

بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناري از خدمت دولت اسرار واطلاعات را که به مقتضاي شغل خود به دست آورده اند. و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.

تبصره 1

متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

ماده 104

کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههاي مشمول این قانون گردند. و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات ومدارك لازم به آنان خودداري نمایند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده 105

هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود. بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه اي مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره 1

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد. فورا قرار تعطیل و لاك و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه اي و یا کارشناسان ذیربط دادگستري رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

تبصره 2

کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل میشود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره 3

متضرران از قرارهاي موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرسکار و یا کارشناس بهداشت حرفه اي و تعطیل کارگاه میتوانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبتبه موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء است.

ماده 106

دستورالعمل ها و آئین نامه ها ي اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترك وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ارسال نظر