Skip to main content

همه چیز در مورد قوانین کار آموزی

مقدمه

سلام خدمت همراهان گرامی.

همه ما می دانیم که بعد از دوره های آموزشی که میگذرانیم باید برای پیدا کردن شغل مناسب با نوع فعالیتمان دوره کارآموزی را بگذرانیم. دوره های کار آموزی دارای قوانینی هستند که در این مقاله با آنها آشنا می شویم همراه ما باشید.

قانون كار و كارآموزان: مطابق ماده 5 قانون كار،كليه كارگران،كارفرمايان،نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاه ها مشمول مقررات اين قانون هستند.

مواد قانونی

مواد 112 تا 117 قانون كار در زمينه كارآموز و قرارداد كارآموزي تنظيم يافته است. ماده112 كاراموزان را به دو دسته تقسيم مي كند دسته اول كساني كه صرفا براي فراگرفتن حرفه خاص،بازآموزي يا ارتقاي مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاه هاي آزاد آموزش مي بينند.

كارآموزان اين دسته ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي شوند و در دوره كارآموزي ضمن حفظ رابطه استخدامي با كارفرماو دريافت حقوق و مزايا،اين مدت از هر لحاظ جز سابقه كار آنان نيز محاسبه مي گردد.يا ممكن است داوطلباني باشند كه در جايي به عنوان كارگر شاغل نيستند و راسا براي يادگيري و يا افزايش مهارت به مراكز كارآموزي مراجعه مي نمايند.

مقاله پشنهادی ما به شما همراهان گرامی:مطالعه مقاله ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار

تبصره2 ماده 112 قانون كار

شرايط پذيرش،حقوق و تكاليف دوره كارآموزي اين دسته از كارآموزان را منوط به دستورالعملهايي دانسته است كه بايد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار برسد كه  این دستورالعمل در تاريخ 26/9/1379 به تصويب وزير كار رسيده است.

در اين دستور العمل ضمن تعريف از كارفرما و كارگاه كه با تعاريف به عمل آمده از كارفرما و كارگاه در مواد 3و4 قانون كار در انطباق است،ماده 2 دستورالعمل كارآموز را به كسي اطلاق مي كند كه بر اساس قراردادكارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص در يك كارگاه معين به كارآموزي توام با كار در كارگاه مشغول ميگردد كه در هر حال سن كارآموز نبايد از 15 سال كمتر و 18 سال بيشتر باشد.

بر طبق مواد5و6

اين دستورالعمل،كارآموزي توام با كار عبارت است :

از فراگرفتن يك حرفه خاص همراه با انجام كار و توليد يا ارائه خدمات و منظور از حرفه خاص مجموعه مهارتهاي مرتبط و منسجمي است كه فراگيري آنها به كارآموز اين امكان را مي دهد كه پس از پايان دوره كارآموزي در كارگاهي استخدام گردیده و يا به صورت خويشفرما يا كارفرما به يك فعاليت يا خدماتي مشغول شود.

قرارداد كارآموزي
قرارداد كتبي بين كارفرما و كارآموز

که به منظور كارآموزي توام با كار منعقد شده و علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي تعهدات طرفين،سن كارآموز،مزدكارآموز،مدت قراردادكارآموزي توام با كار با توجه به استانداردهاي آموزشي مصوب،محل كارآموزي،حرفه يا شغل كار آموزي،شرايط فسخ قرارداد و هر نوع شرايط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آنها را در قراردادكارآموزي لازم بدانند باشد.

مدت مرخصی کار آموز

توسط شورای کا آموزی که متشکل از:

،يك نفر نماينده كارفرمايان عضو شورايعالي كار،يك نفر نماينده كارگران عضو شوراي عالي كار و نماينده معاونت روابط كار وزارت كار تشكيل مي دهند اقدام به تهيه قرارداد کارآموزی توام با کار كرده است كه شامل:

مشخصات طرفين قرارداد و تعهدات كارفرما و كارآموز،مدت قرارداد،تعطيلات و مرخصي ها،تعليق قرارداد كارآموزي توام با كار،خاتمه يا فسخ قرارداد كارآموزي مي باشد.

مدت قرارداد كارآموزي
مدت قراردادكارآموزي

مطابق با استاندارد آموزشي تهيه شده توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خواهد بود. مزد كارآمزان در كارآموزي توام با كار با توافق طرفين تعيين مي شود .

گرچه تاكنون اين شورا اقدام به تعيين حداقل دستمزد براي كارآموزي توام با كار نكرده است. توضيح اين كه برابر بند ب ماده 18 دستورالعمل شرايط پذيرش، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي توام با كار موضوع بند ب ماده 112 قانون كار،تعيين حداقل مزد براي حرف و مشاغل در هر سال از وظايف شوراي كارآموزي توام با كار مي باشد.

ضمنا ساعت كار كارآموزان در كارآموزي توام با كار از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نخواهد كرد.

بیمه کارآموزی
در اجراي ماده 33 قانون تامين اجتماعي

حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق مي گيرد،كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموزان كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت ما به تفاوت حق بيمه سهم كارآموز بر عهده كارفرما خواهد بود.

اختلاف بين كارآموز و كارفرما چنانچه از طريق سازش مستقيم بين طرفين و يا نمايندگاه آنان حل و فصل نگردد در صورت طرح شكايت،قابل رسيدگي و صدورراي در هيات هاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار است.

کلام آخر

امیدواریم که مطالب فوق برای شما عزیزان مفید بوده باشد.منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. موفق باشید.

ارسال نظر